PANTS #NO.2 MIST GREY

TESHIKI | 手式 PANTS #NO.2 MIST GREY – DOKODO online store ■ TESHIKI UNDERWEAR布帛のアンダーウェア。シンプルで飾り気のないデザイン。質…

PANTS #NO.3 DARK NAVY

TESHIKI | 手式 PANTS #NO.3 DARK NAVY – DOKODO online store ■ TESHIKI UNDERWEAR 布帛のアンダーウェア。シンプルで飾り気のないデザイン。…

PANTS PALETTE #AZUR

TESHIKI | 手式 PANTS PALETTE #AZUR – DOKODO online store ■ TESHIKI UNDERWEAR布帛のアンダーウェア。シンプルで飾り気のないデザイン。質の良…

PANTS PALETTE #LAURIER

TESHIKI | 手式 PANTS PALETTE #LAURIER – DOKODO online store ■ TESHIKI UNDERWEAR布帛のアンダーウェア。シンプルで飾り気のないデザイン。…

PANTS PALETTE #MIMOSA

TESHIKI | 手式 PANTS PALETTE #MIMOSA – DOKODO online store ■ TESHIKI UNDERWEAR布帛のアンダーウェア。シンプルで飾り気のないデザイン。質…

PANTS PALETTE #LIN

TESHIKI | 手式 PANTS PALETTE #LIN – DOKODO online store ■ TESHIKI UNDERWEAR布帛のアンダーウェア。シンプルで飾り気のないデザイン。質の良い…

PANTS CANDY WRAP #NAVY

TESHIKI | 手式 PANTS CANDY WRAP #NAVY – DOKODO online store ■ TESHIKI UNDERWEAR布帛のアンダーウェア。シンプルで飾り気のないデザイン。…

PANTS CANDY WRAP #BLUE

TESHIKI | 手式 PANTS CANDY WRAP #BLUE – DOKODO online store ■ TESHIKI UNDERWEAR布帛のアンダーウェア。シンプルで飾り気のないデザイン。…

PANTS CANDY WRAP #GREY

TESHIKI | 手式 PANTS CANDY WRAP #GREY – DOKODO online store ■ TESHIKI UNDERWEAR布帛のアンダーウェア。シンプルで飾り気のないデザイン。…